SOURCE:

Sources beginning with the letter E

Edmund Ironside (perf. 1595).

Edwards, Richard. Damon and Pithias (perf. 1565).

Elyot, Thomas. The Governor (1531).

Epitome de Caesaribus.

Erasmus, Desiderius. Apophthegmata (1536).

Erasmus, Desiderius. Colloquia (1518).

Erizzo, Sebastiano. Le Sai Giornate (1567).

Euripides. Iphigenia at Aulis.